Algemene Voorwaarden Care 4 Your Nails Beauty Salon

Algemene Voorwaarden van Care 4 Your Nails Beauty Salon

Versie: 1.5
Datum: 1-9-2021

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Care 4 Your Nails Beauty Salon en een klant waarop Care 4 Your Nails Beauty Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 1. Inspanningen Care 4 Your Nails Beauty Salon

Care 4 Your Nails Beauty Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Care 4 Your Nails Beauty Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Care 4 Your Nails Beauty Salon melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Care 4 Your Nails Beauty Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Care 4 Your Nails Beauty Salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Care 4 Your Nails Beauty Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Care 4 Your Nails Beauty Salon.

 1. Betaling

Care 4 Your Nails Beauty Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen online op de website www.care4yournails.nl. De prijzen voor de producten staan in het kassa systeem in de salon, en worden bij navraag aan de klant verstrekt. De prijzen in het kassa systeem zijn leidend. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant (pin of cash) te voldoen.

 1. Personeel in de studio

Care 4 Your Nails Beauty Salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een andere medewerker, indien Care 4 Your Nails Beauty Salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De klant zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Care 4 Your Nails Beauty Salon medewerkers van Care 4 Your Nails Beauty Salon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Care 4 Your Nails Beauty Salon.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Care 4 Your Nails Beauty Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Care 4 Your Nails Beauty Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Care 4 Your Nails Beauty Salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Care 4 Your Nails Beauty Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Care 4 Your Nails Beauty Salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.

 1. Geheimhouding

Care 4 Your Nails Beauty Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Care 4 Your Nails Beauty Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Care 4 Your Nails Beauty Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Care 4 Your Nails Beauty Salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Care 4 Your Nails Beauty Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

 1. Garantie

Care 4 Your Nails Beauty Salon geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de Acryl, Gel, Gellak en BIAB nagelbehandelingen en de wimperextension behandelingen.

Deze garantie vervalt indien:

– de klant de nagels heeft laten onderhouden door een andere salon

– de klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt

– de klant het advies en de nazorginstructie voor wimperextensions niet heeft opgevolgd of anderzins conflicterend met deze eisen heeft gehandeld

 1. Beschadiging & diefstal

Care 4 Your Nails Beauty Salon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Care 4 Your Nails Beauty Salon meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk (email: info@care4yournails.nl) gemeld worden aan Care 4 Your Nails Beauty Salon. Care 4 Your Nails Beauty Salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Care 4 Your Nails Beauty Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Care 4 Your Nails Beauty Salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Care 4 Your Nails Beauty Salon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Care 4 Your Nails Beauty Salon en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.